ii/: lbo BESLISSING. Ine vergunning wordt verleend overeenkom stig het "besluit hiernevens als "bijlage g po egel JBesloten wordt een verzskering "bij Knegt Jjpnen af te sluiten en den secretaris te V*°;ai:lichtigen met den heer seldei'beek overleg term.;.'!* -,legen- en Be ontheffing wordt verleend onder voor- pt ,rde van storting in het wegenfonds van ■en bedrag :ad f 35°>25 en grondafstand tot pegverbreeding en voorts alles overeenkom ■tig het advies van bouw- en woningtoezicht. _he collecte wordt toegestaan onder de ge vnlge-'ïe'l"^oruikeli j ke vo orwaarden. turn als 3. J Het advies der belastingcomrnissie zal wo Iden ingewonnen. )ntweri)-seWe ^ehet-rente wordt vastgesteld op 3 ip ere entai .n reker.kj iniging® r- 3 C ijbi. IAgU Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. JCA.9.T Bi n yan 0c Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 572