3 'dj- p. S s c J? BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN Aanduiding van den afzender. H Voorzatter 1 Afd.Financiën 'echn.Ambt. O.'Y. Jajoor v.Politie Soest li.7. P.U.E.M. Utrecht stelt voor aan den Raad een crediet f 1250.- te verzoenen ten einde ie a.s. sinter aan behoeftige schoolkind ren icleeding te verstrekken. Het credit) zou bij wijze van subsidie kunnen woi-det geven aan het plaatselijk Crisis Comité: ie bestemming van schoolkleering een enJ der conform het schrijven van het Comi van 22 Juni 1932. 13-io-'32 le afd.ter secre tarie deelt mede dat door de bankiers verzuirij kenn|s te geven van de uitloting op 1 J-/1 1931 var- de 4/j obligatie no.09751 gro-il 500.- van de leening der gemeente AmsisJ dam 1929> zoodat deze obligatie thans n:;l niet verzilverd is. Gevraagd wordt: le. of aan de bankiers ijl ioor de gemeente gederfde rente in rekeij noet worden gebracht, 2e. welke bankier het stuk moet versilv J n1 mede 12-10-'32 29-7-'32 25-10-'32 KORTE INHOUD. Sollet voor 0 eduren;eHLnomen lipsloten Ilede d ,e gene ,/3 te He. het ■bankier ■Last zo die op belast 1 Juli is 1931 of die thans daar! zendt declaraties wegens gedane voorschot* lorden g ten ten behoeve der gemeente tot een bedraflw van f 107,19. rapporteert, dat het gedeelte Rijnswegjiel welk als rijwielpad wordt gebezigd, doch niet als zoodanig is aangeduid, loopende langs Van T?e ede straat-Burg. Grothestraat s Vredehofstraat in een toestand verkeert lie niet kan worden bestendigd. Besloten ti erappor fan den R bq voorzi oriier 3oe worde Len of aa foldaan. loet eenige nadere mededeelingen met bereM'et een king tot de voorgestelde nieuwe straatver-Bbrdt dez lichtingsovereenkomstwaaromtrent bes.tfe-Besproken Kingen zijn gevoerd met Wethouders van iw^rstel en het raadslid H.van Klooster. biedt ter vaststelling aan de ontwerp-bes! ten i.z. pensioensgrondslagen betreffende;! 31 ej A.R.Rupp, 7vd7a 1 [Je j .A.G.Koopmans idem :-.Iej J.C.v.d.Broek levr.J.de Rui ter- Kraai Kamp J. v.d.'Yal He j H. ACOo sterhof idem J^Yjiog G.Hofstee 7.R.V.t Hof J.Ph.Hoek MejC.J.v.Beemen 1 Sept.1932 1 Mrt. 1932 1 Jan. 1932 1 Jan. 1931 1 Aug.1932 1 Mei 1932 1 juli 1931 1 Aug. 1932 1 Aug. I93I 1 Mei I931 1 Dec. 1931 1 Gept.1932 1 Mrt. 1931 1 Nov. 1§31 17'/Cv 3772.1 i6m 1630.' 25^' 1964.' 3Ó80.- 1698'- i6o?'-| 3M2C- l875'l 1473'i 257é'*| 1473-' ■De pensi [op genoei O IX-IMI. IXÖl. dÖl. Dagteekening volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 573