zfAjp. ^Al \)j^. N BESLISSING. AANMERKINGEN. ediet gro» e 0edurer,|8 schoolkiJ -1 credili ien worden ls Comité» ig een ena] iet Comité ■Het voorstel van den voorzitter wordt aar !genomen A/' 03$. verzuim] ig op 1 J|| '9751 groit] ente .\msteij thans ny ankiers 1 in rekeiii ht sloten wordt: lle. de drie bankiers te verzoeken de door llde gemeente geleden schade ieder voor ■1/3 te willen dragen. lle. het stuk te doen verzilveren door den 1 [bankier die op 1 Juli 1931 daarmede be- lllast zou zijn geweest. "IA UMJ verzilver! thans da»rJ voorscM t een oedral norden geaccepteerd. 'IA oUV* f i jxCSY3fig,;el igddoch 1 lo opende 1 lestraat el verkeert 1 3esloten wordt een afschrift van het poli oerapport te zenden aan den Hoofd-Ingenie pan den Rijkswaterstaat met dringend verzo tal voorziening der bermen langs den rijksw pruler Coest te willen bevorderen. Gevraagd pal worden aan het college te willen med'ed len of aan het verzoek al of niet zal word taldaan. ur ek eg 'ee- en C*J! ~AJ met "beirel straatver-l nt besnee-I rs van 1-1 [Met een tweetal heeren van de P.U.E.M. pordt deze aangelegenheid in de vergaderin besproken met als resultaat dat een nieuw taorstel kan worden ingewacht. g twerp-besl treffende.'! 2 f 1770J 2 3772J 2 l677.-| 1 l630.| 2544,*| De pensioensgroridslagen worden vastgestel op genoemde bedragen. d 2 1964.1 1 3 680.'| 2 i6'j8."| 1 1607.'! L 3220'"| L 1Ö75i 2 14-73'"| 257^'i n 1473.-1 Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. \A 4c/Z cXjz~e^—i

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 574