s a J? o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN Aanduiding van den afzender. uoh. IX 0 i Techn,AmbtBouw en Woningtoezicht afdeeling finan ciën De voltallige Commissie voor ter bespreking van de princi Werken dienstjaar 1933 als: le. Het voorstel van den T.A grooting voor zijn afdeeling In het algemeen wprdt door h soneelskosten aan O.W. Ten aanzien van dèn Opzichte dat B. en W. niet Ogzichter blijkt dat Opzichter ingaande nen. Het College wil hem wel in de positie van Bij de bespreking leen tot vaste aanstelling w punt van de Commissie over e stellen. 2e. Het voorstel tot ontslag ontmoet bij den Hper Busch e ontslag in dezen tijd niet w nog een half jaar deze werkkracht niet om den Als tusschenvoorstel geeft d Heijst op arbeidszontract no 1933 op f» i75*" Der maand, lasten 3e. Besloten word aan de type-afdeeLing ter se tijdelijk typiste valt wanneer Mej. nuari a.s. De heer de Bruijn De Secretaris hee ter secretarie ge 12-10-1 32 kunnen raed 1 Januari KORTE INHOUD. biedt ter behandeling aan eenige verzoeïêj om bouwvergunning vergezeld van de nooii. teekeningen en adviezen. biedt een viertal ontwerp-besluiten aan tot .vaststelling van pensioensgrondslagen! van H.Bossert, Mej .&.C. v.d.Siessen en I,\J Heyster respectievelijk als commies ter secretarie en agent der arbeidsbemiddelini (no.2578) als klerk-typiste ter secretari (no.66l) en als ambtenaar ten kantore van den gemeente-ontvanger (no.712) Openbare Werken vergadert met het College iieele punten der begrooting voor Openbare bij O.W. opgenomen achter de ontwerp-'os- dd. 28 Juli I932 No. 493. t lid de Bruijn opgemerkt dat op de per- bezuinigd moet worden. 2e klasse Th. de Boer zegt de Voorzitter gaan met het voorstel van den T.A. 01a des 1933 een periodieke verhooging toe te kei bevorderen doch met de nieuwe loonschaal Le klasse met vaste aanstelling, de Commissie tegen bevordering is en al- LI medewerken. B. en W. nemen het stand- 1 besluiten aldus bij de begrooting voort verlengen. van den teekenaar le klasse G.C.van Heijsl rnstige bezwaren. Ook andere heeren vindenl snschelijk en willen de tijdelijke functie De Heer de Bruijn is tegen handhaving vanj persoon doch uit oogpunt van bezuiniging 3 Voorzitter in overweging den Heer van 6 maanden te handhaven dus na 1 Februari Besloten wordt aldus de begrooting te be* t Mej. T.Koops ingaande 1 Januari 1933 ie voegen op arbeids Koops wege verklaart ft tegen to ?n bezwaar, afdeeling daardoop te duur w De vergadering be Vervolgens wordt a. denpost teren van den post 1 begrooting Ope b. niet in te gasn op het vc voor nieuwe banken; c_. de Commissie besluit de handhaven f. 20 per rijwi het volgend wegen ad f. nderhoud vs nbare Werk«; iretarie en Mej. Th. van Donselaar, zijnd6 overeenkomst te ontslaan. Dit ontslag ver-| is huwelijk den dienst verlaat voor 1 Ja* zich nogmaals tegen deze voorstellen, evoeging van Mej. Koops tot het personeel mits de vergadering begrijpe dat zijn typ^ „jordt. .j, 3chouwt de maatregel in het licht der algeheele beauwj e vastgelegd: 3750 en de daarop volgende onderdeelen n straten, pleinen, wegen en voetpaden der|| n op te nemen; orstel de Bruijn om f. 1^0»- op te nemen ijwieltoelagen te laten vervallen. B. en 'r*| rianu.xia.vwu x. -«en d. de post vacanlfietoelage z}al voor memorie worden uitgetroKKen. w zullen ten aanzien van de bepaling in het werkliedenregleuient -~ie de kindertoelagen te behandelen bij de salarisregeling. <u 3 C Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 575