*3- i ui 6. tl (V l lxnl\ 11. BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. je „vfdeeling B e la s t i ng c ommi s s i e "Jed.Bosman U.U.I.Aiblas Soestdijk IXIA). [1(1 J.v.d.Lugt.Voor zitter personeel N.H.Zondagscholen te noest 3de Afdeeling De "St.Nicolaas" coi.ir.iissie v.d.Ver- eeniging "yolkson- derwij srt te Soest 10-10-' 32 13-10- 1-7-'32 vraagt "beslissing over de vraag of berust: kan morden in het lidmaatschap van "M,;, 3teeg Sr. van den "Verkloozenkas v/d lied,j johil lersgezelleribond. De brief die volgens Uw besluit van 2j September 1932 door de schildersgezellen', noest worden geschreven gaat hierbij. 23-9-'32 geeft advies over de vraag of de ""rerl,4\ eg etEin betrokken. '32 8-io-»32 l4-lo-'3; li-io-'32 KORTE INHOUD. de straatbelasting moet wortel vraagt om van woning te mogen ruilen. (noodwoning 7ie, zendt rezening wegens autohuur Kaarle:.:, Kaag, Rotterdam,Naaldwijk 2,4-6 K.II. a 12 cl per K.M. is f 41,52. vraagt vergunning ton het houden van de gd bruikelijke kerstoollecte door middel vanI inteekenli j stenop een niet nader aar.gei ven tijdstip. De inspecteur van Politie heeft tegen iez collecte geen bezwaar, mits daaraan de ïione voorwaarden worden verbonden. biedt aan het navorderingskohier der sci:oo> gelden over het dienstjaar 193°» vraagt toestemming tot het houden van een) inzameling van gelden door middel van in* teekenlij stenop een niet, nader aangege^ tijdstip. De Inspecteur van politie heeft tegen l16" houden dezer collecte geen bezwaar.,1 mü2 daaraan de gewone voorwaarden worden vei* bonden. 3 C CD *0 Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 579