3 3 E S i. echn.Anbt. Bouw en woningtoezicht s, - BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. llillecam,Soest G. Starink,ie Bilt De Officier van Justitie, Arr. Utrecht 22-12-'31 27 32 20-1- 31-12-' 31. vraagt vergunning tot het plaatsen van een lichtbak aan zijn oeroeel Torenstraat 3Aten behoeve van reclame voor zijn be-l drij f De 'fechn. Ambtenaarbelafet met de leiding van den Dienst Openbare "''erken aj viseert bij schrijven dd. 8 Juni 1932,r.o, 307 tot inwilliging van het verzoeK. De Insnecteur van Politie adviseert ever.' eens bij schrijven dd. 27 Januari 1932,nol 18/4 tot inwilliging van het verzoek. deelt mede, dat L.KVerzaalwonende Bu? Grothestraat 57 alhier ontheffing behoef van het beoaalde bij artikel 8 der boni- verordening, in verband met diens voorne men tot den bouw van een enkel woonhuis 0 een terrein, geleden aan den Nachtegaal kadastraal bekend gemeente Soest, in sect H.5011 ged. Geadviseerd wordt de noodige ontheffing teuverleenenonder de voorw.. den, gesteld in zijn rapport van 27 «fanu< ari 1932 No.1/6. verzoekt namens F.Velleisamp te Bussum mede te deelen, of in principe bezwaren bestaan tegen een bebouwing van het per- c-el, gelegen in den driehoek Van 7eede- str.-Korte "elmweg-Spoorstraatkad. beken in sectie H.no.4052 volgens overlegde te: kening. De """echn. Ambtenaarbelast met de leidir. van Bouw- en Woningtoezicht deelt bij ra da port dd. 26 Januari j.1. no.4/l mede, z.i. een uitvoering van dit plan niet in het belang der gemeente moet worden geakii Hij adviseert den heer Starink te bericht dat op grond van art. 14 sub V der Bouwver ordening alsmede gelet op art. 13 dezer verordening alleen een aanvrage voor ges: ten bouw aan de Van ede straat in behan-j deling kan worden genomen indien door her., voor een uit oogpunt van welstand behoor lijk plan ^ordt zorggedragen. zendt een bij hem ingekomen klacht van N.van Dijk, betrekking hebbende op) veron'. reiniging van een sloot aan den Uoordernei met verzoek omtrent deze aangelegenheid i lichtingen te willen verstrekken. De technisch ambtenaar belast met de le: ding van Openbare Werken, onthoudt zich van advies. CD 3 C 05 "O Dagteekening en volgnummer. KORTE INHOUD. -1 -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 57