I. BESLISSING. •O Of TaeïtisjJ van 5 v/d lei," it van 2" rsgezeHj ierbi.i ie ,rerl.j,s mo e t orie| «p voorstel van Wethouder Lodeesen wordt besloten tegen het lidmaatschap van W.v.d |Steeg Sr. g geen bezwaar te maken. b3 7ieksk Haar 1 en, <lJ .•l.ia 12 cj besloten wordt de Belasting Commissie te lijzen op de formeel wettelijk onjuistheid pan haar advies aangezien de door haar be deelde wegen wel verlicht zijn en in feiten de daaraan liggende perceelen belasting plichtig zijn. Verzocht zal worden of de Commissie de co sequenties van haar advies wel meent te boeten blijven aanvaarden. Besloten wordt adressant te berichten dat h:t college geen termen aanwezig acht om lp haar verzoek gunstig te beschikken. [Aangezien uit een onderzoek is gebleken, at de in rekening gebracht auto door het Raadslid M.Hornsveld ter beschikking van Ie Commissie is gesteld, is het College va. loordeel dat het in strijd met de wet zou vorden gehandeld wanneer het middellijk laan het raadslid toekomende bedrag wegens (autoverhuur werd uitbetaald. Het lidmaat schap van den raad zou voor den heer Hornls- reld door betaling van de declaratie in [gevaar worden gebracht. Op dien grond wqrldt aesloten aan G.G.J.Alblas de bezwaren te- ;en de ingediende nota mede te deelen. nidd"1 'vanï De vsrS'unninê «fordt verleend. Ier aangegel tegen iezl "aan de g8'" in. -"'■jHet kohier wordt vastgesteld tot een be drag ad f 69,12. n van een 1 van in* aangegeve| t egenhitj arv mits rden ver- Ie toestemming wordt verleend. V oJdüuZ^ I? 3ƒ0. 3° ck1cLs~cL~< Ji v)/s. Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. V aji cLzjzJL-.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 580