B E BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN Aanduiding van den afzender. KORTE INHOUD. \Ub luH. \Ai. in 11 iiï. Berst-Aanwezend in enieur v.h. 2e Ge nie-Oommandement Amersfoort - 13-10-'32 t bdkf. iTechn.Ambt. Bouw en Woningtoezicht Bestuur der Stich ting Ijngendaal- school 12-10-32 14-10-' 32 Bazar-comité Chr. school, S'berg Gir. T.T.,Utrech 28-9- tl5-10-f32 Uereeniging van gej- Oct.1932 neente-accountant: s-üravenhage deelt mede, dat er naar zijne meening Jee weinig kans bestaat dat het Rijk 03 de j0o" B.en 1. gedachte wijze tot verhuur van ie badinrichting zal overgaan, zoodat het 3^ geen zin zal hebben dat vanwege de geneer een daartoe strekkend voorstel zou worden" gedaan. In verband hiermede meent hij ij J zijn aan den Minister van Defensie uit te rengen advies te kunnen volstaan dat de neente op de door hem in zijn brief van 41 Juli j.1., genoemde voorwaarden de badin- richting wenscht te huren. Het bepalen ?an ien huurprijs zal t.z.t. door het Departe ment van Financiën geschieden. bericht, dat het schoolbestuur tot nader overleg bereid is. Het schoolbestuur ?en=é een eigen gebouw, doch is bereid de Nijver aeidsschool in haar geheel als zoodanig on ier verschillende bij genoemd schrijven ye elde voorwaarden te aanvaarden. Door het schoolbestuur wordt gaarne vóo'r 26 October s. antwoord verwacht. loet toekomen door R.I.2.4.. ontworpen Hin- ierwetsvoorwaardenwelke zouden kunnen worden opgelegd ingevolge artikel 1/ der Jinderwet, ten aanzien van de wasscherij /an "T.J.Kuijer aan de Beetzlaan. verzoekt toestemming tot het houden van ee Verloting waartegen de Insp.v.Politie geen lezwaar heeft. ieelt raede, dat uit een ingesteld onderzoe Ls gebleken, dat het perceel "Xinabu" rege matig op 14 September met zijn kantoor werc ioorv.erbonden. Voorts deelt hij o.a. nog mede, dat het niet verkrijgen van de ge- «enschte aansluiting aan een..tijaelijke st ng zal moeten worden toegeschreven, tegei nerhaling waarvan moeilijk maatregelen leun ien worden getroffen, daar de oor^zaak nie bekend is. zendt uitnoodiging tot het bijwonen van den zesden accountantsdag der vereenigingj ie houden op zaterdag 29 October 1932 te Jtrecht. ei 3 C _D3 O Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 581