V meening 2ej k °P de i00, uur van de dat het ^1] de geaeen zou "J orden nt hij sie uit ie in dat ig rièf van 4 de bad in- bepalen Tan t Deprirte- lot nader stuur «en;dl de Nijver] ioodanig on] ihrijven ve| Door het 26 Octooerl orpen Hin- kunnen i 1/ der sscherij ien van ee Litie geen onderzoe .abu" rege. ntoor wer( a. nog de ge- elijke si ventege: gelen leun ^zaak niel BESLISSING Besloten wordt aan den Raad mededeeling te doen van het resultaat door onderhande en en genoemd college te ontraden tot uur der badinrichting aangezien de kosten ugeacht de uittgaven verbonden aan de ver- lere exploitatie der inrichting reeds vrij Icog zijn. IBesloten wordt het schoolbestuur in ant woord op het schrijven te berichten, dat Jde gestelde eischen van algeheels beschiz jbaarstelling van het ge Douw der Nijver- liieidsschool aan de Stichting e.z. tot de [onmogelijke behooren en het college het (betreurt dat door het Bestuur geen reke ning wordt gehouden met de tijdsomstandig [heden en de financien der gemeente. [Besloten wordt den ïechn.Ambtenaar Bouw er1 Woningtoezicht op te dragen met W.J.Kuy per de voorwaarden overleg te plegen en t pachten Ie uitvoering daarvan te verkrijj [uiten de officieele weg der Hinderwet. [De toestemming wordt verleend. I ian den Brandraad een afsc.irift van het 'schrijven ter kennisneming toe te zenden Ien voorts de zaax te deponeeren. nen van BPe secretaris wordt gemachtigd het hoofd eeniging, Mder afd. Hirjanciën desgewenscht namens de 1 gemeente af te vaardigen. i932 er e en Mi H VT. ^yil 27 y •M 2 cMJi lil I to Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. UJf, r l/Vl 1 AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 582