<A' BESLISSING. ■Beslotenwordt de exploitatierekening op naken conform de tweede wijzigingsvoor stellen van den Technisch Ambtenaar. [Tenslotte wordt besloten de oorspronke lijke voordracht te wijzigen conform de Resultaten der besprekingen net de coniais [ie 0dd 14- Gc tj 1 Wit. Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 584