6 S ca ~o UW. lil l. BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. Ga s c ommx ssxe 7eth.voorzitter Gascommissie v I *114- "inancieele commi sie Idem van He ede- noest KORTE INHOUD. geeft advies oo het versoek van den ?pnhn«eslotei Ambtenaar van het gasbedrijf dd. 27 dept.■verleen' j.1. hen. te machtigen aan erkende instapM-ende v< teurs provisie te mogen uitkeeren en kostBeelen. van plaatsing te vergoeden van door hunne] tusschenkomst verhuurde geysertjes en gas] f ornuizen. De commissie adviseert te bevorderen, dat 1 voorloopi^ de gevraagde machtiging wog'dt verleend en deelt mede binnenkort hare aefl ning te doen kennen omtrent de ingekomen bezwaren van niet erkende installateurs en de overeenkomst van verkoop van toe stellen over de toonkamer van het bedrijf,! deelt mondeling nede dat de gasnoi«miaifct col', en Techn. Ambtenaar heeft gemachtigd deel Jcommiss te nemen aan den cursus voor gas iropagan- isten te den Haag. Ge kosten zonder resi-j en verblijfkosten bedragen f 25» - en kunnq uit den post reclame worden gedekt. adviseert conform het voorstel van het colBlfan het lege f 1250.- uit de gemeentekas "beschik-Kan den baar te stellen voor kleeding van behoef- Bof niet tige schoolgaande kinderen. Bolaatse. Ge commissie wenscht het bedrag niet toe t| kennen als subsidie aan het plaatselijk steuncomité en adviseert het bedrag ter bestemming aan schoolkleeding aan het col-1 lege beschikbaar te stellen. ieelt mede geen bezwaar te hebben tegen Ble verk toekenning van de subsidie groot f BH. van K aan de ver. s-et Hit-Gele. Kruis alhier fiellHadvies subsidie voorheen steeds ten goede kroonorden aan de wijkverpleging "llarienburgh, hits van het bestuur der Ver. Het Hit-Gele Xrui| een verklaring wordt ontvangen dat on- en minvermogenden kosteloos wijkverpleging kunnen ontvangen. komt in de vergadering en deelt mede, dat hem gebleken is dat de aannemer M.Hornsvelj naast zijn perceel een garage met winkels jaat bouwen'waarvan de voorgevel net een sprong van 80 c.M. voor zijn voorgevel uitj komt. Hij heeft door deze bouwwijze schade te duchten voor zijn winkelnering, voorts olijkt dat de gemeente op aanwijzing van den toenmaligen gemeente-architect meer grond van hem heeft geeischt door de voor-| ;evel van zijn perceel niet in de goede ooilijn te praatsen. Ge w D C Dagteekening en volgnummer. J i';.I e t 3 straat

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 587