js-1 .at on- en BESLISSING. Besloten wordt de gevraagde machtiging te [varleenen van dit besluit in-de eerstvol- Lende vergaderingvan den raad mede te ieelen. ■Het college kan zich met de beslissing aejr ■commissie vereenigen, van het co] s bescliik- an belioef- xh het col-I IVan het advies wordt kennisgenomen. ■Aan den raad zal de beslissing over het a|L lof niet toekennen van het bedrag aan het plaatselijk steuncomité worden overgelateh. |je verklaring welke reeds door den heer IH.van Klooster is toegezegd zal met het [advies der commissie bij de raadsstukken ["orden gevoegd. Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 588