BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN Aanduiding van den afzender. KORTE INHOUD. De Voorzitter merkt <Èe heer Mets op, dat zijn architect (de heer heekman) destijds tegen de aanwijzing van den gemeente-arcail tect had moeten protesteeren te meer daar ie bouwvergunning en de teerceningen duide-i Lijk aangaven dat de voorgevel op de rooijj ion '-orden geplaatst. Vanneer aan de gene te teveel grond is overgedragen dan aan'va celijk de bedoeling was wil het colleget medewerken om dat meerdere weer aan Mets t rug te geven. Hogelijk bestaat dan voor he de gelegenheid op dien grond een winkelkai te bouwen waardoor het bezwaar van de hin- ierlijke hoek ontstaan door het bouwwerk v lornsveld komt te vervallen. [n ieder geval is naar het oordeel van het college de architect Bee-tanan tegenover den peer Mets aansprakelijk voor een eventueel echade. Hierna verlaat de heer Mets de ver gadering met de mededeeling dat hij een en ander met den heer Beekman zal bespreken, 3 C CD Dagteekening en volgnummer. O

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 589