BESLISSING. itsen van ?orenstraatj >r zijn "be- met de ""'erken ai li 1932, no, "zoeic. L seert ever iri 1932,nc irzoek. ïonende Bur .ng behoeft der bouw- ms voorne- woonhuis 0 ichtegaaln, st, in se et; le noodige de voorn in 27 Janu- je vergunning wirdt verleend. De gevraagde ontheffing wordt verleend onder voorwaarde van storting van f .182. in het negenfonds. Bussum beunaren 1 het per- Fan "7e ede- kad.beken rrlegde tee de leidir' ?lt bij rap .mede, h1 .n niet in irden gea"!i| te berich Ier BouwverJ 13 dezer voor ges: in behan- n door her.-' nd behoor- .acht van i op veront 1 Hoorder"*] egenheid i:{ sn. met de lei' iudt zich 1 Besloten wordt adressant/berichten, dat - tegen het bebouwen van het perceel sectie H.no.4052 volgens overgelegd plan bij het college zeer ernstige bezwaren bestaan 1 "an de zijde van het college voor het tot Jstandkomen van het plan geen medewerking s te verwachten. besloten wordt den stand van zaken in eer. jchrijven ter kennis te brengen van den fficier van Justitie. yt~ m>i. y (>i. yV Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 58