■xr *3- BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. ï.Haydeman, Soest .Xli. tred.Staten, Utrecli Techn.Ambt. O.P. P.II.van Angeren, Rademakerstr.25 Sberg 7e r kv e r s c ha f f i ng s - commissie Districtshoofd Arb.Inso. Utrefiht K. Gvan ITe s ontw uitbreidingsplan 12-10-32 t 18-10-'32 i7-io-'32 18-10-'32 zendt rapport omtrent gevoerde correspon dentie inzake de huistelefooninrichting i het Raadhuis in verband net de aanstaande invoering van het automatische systeem yo het Rijkstelefoonnet. 5-io-'32 13-10-'32 ld-io-'32 deelt ...ede dat hij f 30-- voor waterleiü aanleg heeft gestort in het voorjaar van 1923 en verzoekt thans terugbetaling van dit bedrag, aangezien geen waterleiding! aangelegd. verzoeken alsnog voor 1 Dec. a.s. beschot wingen te geven, gevraagd bij hun schrijn dd. 9 Aug. j.1. inzarce het plan tot grens sijziging tusschen Goest en Amersfoort. vraagt vergunning tot het ophangen aan 2 perceel van een automaat van de Koninklij Fabriek van cacao en chocolade C.J.vanHi ten en Zn. te '7e esp. De 'fechn.Ambtenaar belast met de leiding van Openbare Perken deelt bij rapport dd. 18 Oct.j.1. no.549 mede, dat bedoelde automaat boven gemeentegrond (trottoir) komt te hangen en dat z.i. hiertegen geen bezwaren bestaan, zoodat geadviseerd word de gevraagde vergunning te verleenen. De vergun rerleend o laarden. geeft advies over de voordracht voor de benoeming van een voorzitter en leden var. de co.missie van toezicht op het agentscf. der arbeidsbemiddeling. deelt mede, dat het hem ter kennisneming toegezonden ontwerp van eene aan J.G.Broe alhier te verleenen voorwaardelijke verga ning tot het oprhcten van een autoherstel plaats en carosseriefabriek op het percee; Van Peedestraat 54/55/57» kadastraal betó in sectie H.4872 geen wijziging behoeft 01 de naleving van de eischen, gesteld kraoli tens de Veiligheidswet niet onmigelijk te maken. biedt aan de toelichtende beschrijving van het Uitbreidingsplan der gemeente. De afdeel ortingen ie vergeli litbreidin, esultaat te brengen Aan het v rolg worde ial worden pdering w Aan den S voorzie n overleg ollege ee .rx Je vergade s landbou 30e st Jrknemers [kaar te p ktrent de [orst besl lgt: K.Lo j>e vergunn ïtig het b [evoegd. [al bij de orden. CD XM". Dagteekening volgnummer. IX U X 0 - 1 XM. KORTE INHOUD. Ie

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 593