XJox. BESLISSING terleidi| aar van ing van eiding he afdeeling financiën op te dragen de stortingen in het wegenfonds na te gaan e|i te vergelijken met de tot stand gekomen uitbreidingen der waterleiding en van het resultaat van het onderzoek rapport uit b brengen. bescho B ^an verzoek van de Ged. Staten zal g schrijvBrolg worden gegeven. Het ontwerp schrijve: ot grer'Ba^ worden ontworpen en opnieuw in de verf foort. tadering worden behandeld. Aan den Secretarie wordt verzocht omtren chtirr Ba0 voorziening van de telefnoonverbinding nstaanieB-11 overleg met den Techn.Ambt. O."?, bij h steeu ïoB°^e§e een voorstel in te dienen. rresoon-l en et n aan zi bninklij J. van Ei De vergunning wordt tot wederopzeggens rerleend onder de reeds gebruikelijke voojr raarden. leiding port dd. doelde ttoir) gen geen erd word nen. oor de eden vanl agentsch sneming J.G.Broe ke verg oherstel t percee aal be^^ ehoeft 0! ld kraoiï e 1 i j k te vinf v aB1 e vergadering besluit in de aanbeveling s landbouwer werkgever op te nemen K.Iam, rtc, Soest, en de namen der candidaten rknemers volgens de organisaties naast kaar te plaatsen. atrent de ife&nbeveling van een voorzitter orst besloten deze te doen luiden als lgt: K.Lodeesen, J.S.van Duren, 'f.F.H.Bufech. )e vergunning wordt verleend overeenkom stig het besluit hiernevens als bijlage [evoegd. al bij orden. de stukken uitbreidingsplan gevoegd hAkC). wkV XH\k' Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 594