7' nvi. oJ\ S S J? int. m>y IXP4. i x p r. i x BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN Aanduiding van den afzender. G.van Eete Co est Idem ïemeentedeurwaarde GTvdHam Secretaris r 12-10-'32 Commissie van bij- tand Grondbedrijf I d en 4-10-'32 18-10-'32 Idem oet afstand van het te zijnen name staand verlof voor den verkoop van zwak-al cokelij chen drank verleend bij besluit van Burg i en Wethouders dd. 23 April 1923 en geldend voor perceel Torenstraat 20. verzoekt ontheffing van het betaalde verl-Bgesloten v recht, aangezien bij schriftelijke veritla-Bhet voor 1 ring dd. October 1932 afstand is gedaan (de verlof: van het te zijnen name staande verlof (talen, eldende voor oerceel Torenstraat 20. [Op grond i brengt rapport uit omtrent den financieels toestand van het gezin Kemperman, Van Maa-Bgtandigh.ee renstraat 20 te Soesterberg. (besloten bijdrage 19-10-'32 19-10-'32 19-10-'32 KORTE INHOUD. Ijfet ten m ordt ing< ieelt mede dat aan den Raad moet worden vol esteld over te gaan tot vaststelling van eenige ontwerp-huurbesluiten voor het tijd vak van 1 November 1932 - 1 November 193^I tegen de prijzen in de genoemde besluiten' vermeld. ican zich vereenigen met den vo orgestelden verzoop van grond aan den Korte Hartneg, Horte Hartveg hoek BeckeringhstraatKrom-I aeweg hoek Beckeringhstraat aan/van V.van kreukelen. adviseert afwijzend te beschikken oo het verzoek van G.H.A.Simon om huur van een stuk grond aan den Zoom,aangezien adressaii ronder middelen vah bestaan is en inwillij ing van het verzoek een precedent zou scheppen tegenover andere armlastigen. Voorts kan aan den heer Simon worden mede*| c-deeld, dat de heer P.van den Breemer, noedelijk een terrein groot ongeveer 200 IJ De schikbaar kan stellen. adviseert naar aanleiding van het verzoëK| van ae Houtbouw Onderneming "Hahbo" t/b van MevrGroenendi j k te s-Gravenhagedd.1 sept.1932, om koop f desnoods huur va.1 Den perceel gronds in den omtrek van de >1 enlaan teneinde daarop een Hahbo huisje Dlaatsen, onderhandelingen met de desbetrö ende firma aan te knoopen omtrent plaat ing van zoo'n huisje naast Zomersbuiten, fangezien plaa tsing in de omgeving van de ■liddenlaan ongevienscht wordt geacht. iDe ontwerp lter vasts' let ontwer] ing aan t< onform he' lorm den het Voorts U 3 G O Dagteekening en volgnummer. Ti a<

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 595