V- Jt Ji y rfxïï. BESLISSING AANMERKINGEN. ae staandlnet ten name van G.van Ee staande verlof iloohóli-Jrordt ingetrokken. fan Huiy Besloten wordt een bedrag ad f 12,50 van [het voor het perceel Torenstraat 20 betaa ■de verlofsrecht aan G.van Ee terug te be- talen. iancieel®op grond van de gunstige financieels om- Van llaa-Hgtandigheden van adressant Ktrnperman word besloten den raad voor te stellen geen bijdrage toe te kennen.van f 1.-. 'orden YoBQe ontwerp huurbesluiten zullen den raad Ling van er vaststelling worden aangeboden. let ontwerp besluit den ling aan te bieden. raad ter vaststei- lonform het advies wordt besloten. (L iage) dd. huur va.i| ■an de huisj e desbetrfl plaat* ibui ten( van de |'-qn r'orm den Teohn.Ambt. O.t. op te dragen cor| het advies der commissie. OH- \J~os, aJ cLestZJ—, v 1VHA, Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. it as

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 596