3- J? BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN Aanduiding van den afzender. 1X4 U XH1. (Commissie van "bij stand Grondbedrijf ïechn. \.mbtbout en Woningtoezicht Idem l9-io-'32 11-10-'32 Bestuur der Stich-fej 12-10-' 32 ting Engendaalschool KORTE INHOUD. Ie lijzige Voorts zal de benoodigde grond, ter groottl van 2000 M2niet in koop, doch in huur aoeten morden gegeven voor uiterlijk 3 jar| net een opzeggingstermijn van 3 maanden, terwijl het terrein niet zal moeten worier| afgescheiden. De huursom zal minstens zoo groot moeten zijn als die betaald door den heer van Kool telt voor ni et in te gaan op de verzoeken! vanG.v.d.Breemer e.a. om vermindering van| zuur rapporteert, dat is gebleken, dat door P.i Duin te Soest, aan wien bij besluit di. k Vugustus j.1. Ie afdeeling no. 17/60 ont: heffing is verleend van het bepaalde bij tikel 8 der bouwverordening o.a. onder de voorwaarde, dat moest worden afgestaan een strook grond van het perceel sectie 35146'jj| gelegen aan den Braamweg, ter grootte van 282 M2> slechts behoeft te worden afgestaa| een strook ter grootte van 97 MS« biedt ter behandeling aan eenige verzoe.ie;;Bde vergun om bouwvergunning vergezeld van de noodigeBcoastig de teekeningen en adviezen. veboekt vraagt bespreking met Burgemeester en Wet-I houders omtrent de navolgende onderwerpen!] 1. de inning der schoolgelden; 2. de inbreng van den grond als waarborg. Het bestuur, vertegenwoordigd door de hee| ren Van der We ij Tittooy en van Asselt,kom ter vergadering. De heer van der Weij deelt mede, dat het Schoolbestuur thans zeer court d'argent is| omdat het kasgeld belegd heeft in den aan-| bekochten grond voor den bouw van een nieui school, en de zaak zoolang getraineerd is. Gevraagd wordt aan het gemeentebestuur of het mogelijk is een zoodanige regeling te treffen, dat het schoolgeld, verschuldigd over het tijuvavc van 1 April - 1 Octo.ljjü eerst later, n.1. einde Juni 1933 i-n de J' meentekas kan worden gestort. De heer Eittooy vestigt er de aandacht op dat het schoolbestuur veor de schoolgekdeïi; aansprakelijk blijft, en wijst er op, dat iet in den loop der jare:: ook schoolgelden heeft afgedragen, welke het zelf niet hee: ontvangen. je w E S 3 3 O 1X5 IXH 0. Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 597