7 Ik BESLISSING. rerzoe.ter.Bconform het advies aal aan den raad het 5 ring vanHvoorstel worden gedaan. «Besloten wordt het besluit dd. 12 Augustu I932 le afd.no.17/60 conform het rapport le wijzigen. mier de ;aan een .e D.146'5| >tte van af ges taal rerzoexcer.BDe vergunningen worden verleend overeen- noodi;;eB nstig de besluiten hiernemens gevoegd n veboekt onder de nos. 1/599» I/603 ,/6l5, 1/616. sehooluiö+rf gror eloos ligv^ betalen. Gevra de waarborgsoe at hel rgent isl den uan-l een nieuj eerd is. tuur of ling te huldigd cto193^1 in de acht op 11 olgekdea op dat T)e het schoolbestuur voor den bicocht heeft.,, welke than Fa waarvoor het rexxï*&~-ZÏÓet kordt, of de^geheente reed lana.ajav^rardenof dat de geraeente den i-n- -s-i gend om 0 v ern e on t Voorzitter wijst erop, dat de voorge melde regeling groote moeilijkheden geef dj de vervolging van de op en na 1 Octo- ier verschenen termijnen, aangezien alsdai(i ie gemeenteontvanger een bedrag n.1. van April tot 1 October als ontvangen zou loeten vermelden, hetgeen in werkeli jkheic pet door hem ontvangen is. Mitsdien kan q.e praeente dus enkel de inning ter hand ne pen wanneer van 1 October af het schoolbe stuur de tot dien datura verschuldigde phoblgelden in de geraeentekas stort. Jj cJlduuJU -Z1 v l/al AANMERKINGEN. Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 598