E E J? BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN Aanduiding van den afzender. KORTE INHOUD. ïHb. 'Vethouder Lodeeser De heer van der "7e ij merkt voorts op, clat het schoolbestuur voor den schoolbouw t^rond geüocht heeft, welke thans rente loos ligt, en waarvoor het rente moet te- talen. Gevraagd >;ordt, of de gemeente regj de waarborgsom kan aanvaarden, of dat de gemeente den grond in eigendom overneemt. deelt mede het wenschelijk te vinden, lat ten aanzien van de arbeiders, die uit hun werkloozenkas trenken, nog eemige voorzie ningen worden getroffen, daar een niet te gen werkloosheid verzekerde arbeider vol gens de ontworpen regeling, een steunbedra' zal ontvangen, dat in verschillende geval len hooger is dat de kasuitkeering, welke een z.g. trekkende werklooze geniet. Hoewe voor de verzekerde arbeiders, andere meer gunstige bepalingen in het ontwerp steun regeling zijn opgenomen, is het minder ren schelijk dat een arbeider, die zich niet tegen werkloosheid verzekerde en zich dus geen enkel offer heeft getroost ter voorla ming van de gevolgen van zijn werkloosheid! per week meer uitgekeerd krijgt dan de uit keering uit de werkioozenkas van verz.ekerd arbeiders bedraagt. V 3 C O Dagteekening volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 599