m- 81- BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. ■G. J. Bosboom, Burg. GrothstrUoest D .EgbertsUtrecht 21-1-'32 14-1-32 loraite gez .ernemers,Soes bouwonj- 28-1- iJM. Seoretaris-Inge- nieur A.E."r.B.- X.1T.A.C. 2Ó-1-132 KORTE INHOUD. verzoekt vrijstelling van de betaling v^nl ||3eslo het bedrag ad f 272,24, door hem verschul- $at bi, digd, in verband met zijn voornemen tot del ^torti: bouw van een dubbel woonhuis aan de Talrna- Igchuld laan, kadastraal bekend gemeente Soest, inHIvoort sectie H.no.4760 ged. en deelt voorts meiel ld. 3 dat door hem reeds is gestort f 4^0.- en gn oon grond is afgestaan voor wegverbreeding en beoaal< doorbraak v/d wegen ^endelssohnlaan en Beel voorwa hovenlaan, onder beding, dat bij bebouwing! Legenfi v/d nog resteerenden grond geen verdere kosten zouden worden opgelegd. De gemeentesecretaris adviseert bij schrji ven dd. 27 Januari 1932 tot intrekking van] het besluit van 8 Januari 1932, no.17/51 alsnog de gevraagde ontheffing van artikel! ;8 der 13.V. aan adressant te verleenen, zon>| der storting van een bedrag in het wegen fonds, 0p grond van de overweging genoemd in zijn ra iport. verzoekt een lichtreclame te mogen aanbrs gen tegen het perceel Van 'Veedestr. 9 "be woond door Ploogeboom. De Inspecteur van politie adviseert tot iij williging van het verzoek, doch deelt mede dat de desbetreffende aanvrage door 'NHoogtfu boom zelf behoort te geschieden. In af1 berts van he verleei reclam zendt twee moties, inhoudende: den wensch le. om bij de samenstelling van het ontwerf uitbreidingsplan rekening te houden met de algemeene plaatselijkebelangenwaar van de utiliteit, als bron voor plaatse lijke welvaart, een der voornaamste facto| ren moet worden beschouwd; en voorts van oordeel zijnde dat niet in de laatste j laats de bouwondernemers architecten ,r.:a keiaars e.a. zijn aangewezen hieromtrent gehoord te worden; 2e. dat alleen in voor de gemeente noodzaze lijke en/of nuttige gevallen tot verda ging van beslissingen op verzoeken om bei* vergunning worde overgegaan en de reeds genomen beslissingen inzake verdaging met| allen ernst en verantwoordelijkheid nog eens te herzien. 1 Vestigt de aandacht op h--1 punt waar de [Eikenlaan en Doesterb.str. samenkomen deelt mede, dat de telefoonpaal, welke ter olaatij staatr* des avonds gevaar oplevert voot hetf verkeer, wanneer de straatverlichting uit f In overweging wordt gegeven het onderste gedeelte van deze paal in een lichtere kleif te verven, waardiir deze dan in het donker beter zichtbaar zal zijn. Beslo' Drenge: voor k 3 G CD O Dagteekening en volgnummer. I

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 59