1- a 3- a. J? "o U> L H. BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. BestVolksonderw. I Soesterberg K.C.van fles [vfd.Baarn-Soest v. jd.Bond van lied.On derwij zer3 15-12-'31 verzoekt toestemming tot het mogen plaat sen van eenbord op den hoek van den Verl. Schoolweg, ter aanduiding waar zich de 0.4, school aldaar bevindt, een en ander op kos ten der vereeniging 23-12-'31 deelt mede, dat de 1T.V. Lips brandkasten en slotenfabriekeh een ventilatorkoker t/b luc&tverversching in de archief kluis kan ileveren tegen den prijs van f I7O.- met een korting van 10, 29-12-'31 S adviseert geen gedeelte van het aan den Plaaweg gelegen nerceel sectie D.no.1846 aan M.J.Hilhorst te verkoopen, aangezien over dezen grond in de schets uitbreidings- jplen een weg is geniojecteerd'"-elke de fechomtenkarnpweg met den overweg over de Spoorbaan verbindt. 23-12-'31 verzoekt naar aanleiding van de bespreking |in hare afdeelingsvergadering a. een exemplaar van het oude reglement voor de openbare scholen; b. inzage te verleenen van het ontwerp-re- glement. idem 24-12-* 31 Te chnAmbtB 0uw- en woningtoezicht Afd.financiën ter g eraeen t eseor et ar i verzoezt jl. op de scholen een onuerzoek in te stellen n naar het aantal kinieren,dat volgens het onderwijzend personeel in aanmerking komt voor verstrekking van kleeding en vergoe ding van gemeentewege, 2. bij gebleken behoefte gebruik te maken var de bevoegdheid, gegeven in art, 3-van Be Leerplichtwet. biedt ter behandeling aan eenige verzoeken :om bouwvergunning vergezeld van de noodige teekeningen en adviezen. 30-12-'31 deelt mede dat de raad machtiging heeft ge geven tot het sluiten van een verzekering tegen alle risico's der politieauto en vraagt of thans verdere maatregelen moeten worden getroffen tot het sluiten dier ver zekering. AÏvore Bestuur ning va van het Tevens teekeni plaats plaatse Aangez voor beh aan den matige crediet Aan aa wachtin uitbrei kan wor gegever het uit Be slot de afde Beslot onderzc schrijd wordt 1 scholer nen kor. e n/o f i hoeveel Aan d< zelfde De vei komstié en geb< 1/465, Be slo' en het zekerii te houc 3 C Dagteekening KORTE INHOUD en volgnummer. 1 1

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 5