4/) BESLISSING Ipe Voorzitter zegt dat het eerstbedoelde [niet mogelijk is, daar nog niet net zeker |heid is te zeggen of de bouw wel doorgaat Lpreker wijst er op, dat het ook niet ze Iker is wat de raad zal doen. Gaat evenwel ||e bouw niet door, dan is spreker zeer [zeker bereid medewerking te verleenen om den grond door de gemeente te doen aan- lioooen. iBesloten wordt den Minister te verzoeken lede te deelen of deze zich kan vereenigen let een afzonderlijke regeling, volgens we te aan z.g. treicKende werkloozen een toe zag kan worden verstrekt ten hoogste ge lijk aan het verschil tusschen die uitkee rt ng en het bedrag dat zij krachtens de leidende steunregeling zouden ontvangen, [ndien zij uitgetrokken waren. Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 600