1- 3 B 6 BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. KORTE INHOUD. XLI4. HHC, - Vooraltter 13 u r g e r 1A r mb estuui x h Ir Uk 13. en 7. van Hij' kerk Techn.Aiabt3ouw- in Voningtoezicht ,4$- 3est. Coöp.Zuivel fabriek "3e noes ter" Gommissie varf'bij' stand Grondbedrij: 17-10-'32 20-10-'32 ll-10-'32 stelt voor den Techn.A--btb/h Gasbedrijf en het Hoofd der afd. financiën namens iJ gemeente af te vaardigen naar de vergade] ring Ier ver. van Geiaeenteaccountants of' £9 Oct. 1932. Het Hoofd van het Gasbedri] zal verzocht norden van de gehouden beso] kingen eeg kort resumé aan het nollege 011 te leggen, aangezien de Oir. van het Gasi drijf te Zeist een rede zal houden waarva in de praktijk vellicht voordeel is te ten yraagt het inlicht van het nollege ontred uitkeering van de Jachtdagen aan werklooq arbeiders bij den aanvang der nieuwe u keeringsperiode hunner werkloozenkassen, deelen mede voorloopig te moeten afzien de verdere plannen inzake het treffen eed gemeenschappelijke regeling ten aanzien de oprichting van een destructor, terwijJ zij overwegen voor hunne gemeente een over eenkomst aan te gaan met de N.V."GebroS Destructiebedrijf te Overschie, welke }u\ de gemeenten vrij laat om op elk tijdstip de overeenkomst te beëindigen. brengt advies uit omtrent het verzoek var 3. J.Mastenbroek, Hartvteg 25 Soest om ontl heffing van het bepaald bij artikel 1 der verordening, als bedoeld in artikel 4 sul 2e der Hinderwet, t/b van de oprichting eener zuivelfabriek a/d Ilartweg. verzoekt ontheffing van het bepaalde bij Ifordt bes 19-10-'32 besloten Jachtdagen ■rmbe stuur |ers, indi eWStr ekke Van de m |van Nijke Voorts w ko-Ghemis Ir.et co 11e ld en raad laar dest |zal afslu Besloten te doen t aangezien ij het n verkeert omgeving attikel 14 sul der bouwverordening en wel sub op grond van het bepaalde bij art. VI dier verordening zulks ten behoeve der uitbreiding van de bestaande zuivel briek, gelegen aan de Middelvujkstraat kadastraal bekend gemeente Soest, in sect H.2076. De technisch ambtenaar, belast met de lei din& van boyw- en woningtoezicht advisee de gevraagde ontheffing onder voorwaarde! te verleenen. deelt mede geen bezwaar te hebben tegen verkoop van een' terrein groot ongeveer 1' H.A.gelegen ten Zuiden van de spoorlij Utrecht-Amersfoortaan de Dir. der Utr. 'Vaterleiding Mij. tegen den prijs van f 30.000.- en onder voorwaarden genoemdH het desbetreffend advies. De gevraa conform h [Besloten jvan de Di lendat ingen om ouden ku kis de co ej 3 G C3 "O Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 603