ho? BESLISSING Wordt Toe sloten. hesloten wordt niet tot uitkeering der w jachtdagen over te gaan, doch het Burgerli [rmbestuur te verzoeken de werklooze arbei Iers, indien noodig een ondersteuning te |e!'&trekken gedurende en over de wachtdage Van de mededeeling van het gemeentebestu Iran Nijkerk wordt kennisgenomen. Voorts wordt besloten aan de Nederl.Ther lao-nhemisclie fabrieken te berichten, dat Ihet college bereid is tegelegener tijd aa (den raad voor te stellen dat de gemeente [haar destructiebedrijf een overeenkomst |zal afsluiten. ar net Besloten wordt aan den raad het voorstel Ite doen tot verleening der gevraagde onthleffing (aangezien het bedrijf reeds lang ter plaabse, -j het niet in den omvang waarin het thans |?erkeert, bestaat zonder overlast voor de jorngeving |De gevraagde ontheffing aordt verleend Iconform het advies. Jn irs. IJ Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. JJK 1

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 604