e s J? BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN Aanduiding van den afzender. KORTE INHOUD. uro. n ri. i xsi. xe tarie 24-10-'32 Commandant Vrij willige Brandweer Goesterberg Techn.Aiabt'. Bouw en Voningtoezicht Voorzitter 20-10-'32 deelt mede, dat aan de N.V. Nederlandsen?] Petroleum Hij. "Purfina" gevestigd te Rotterdam, Vestplein 2 vergunning kan worai verleend tot het oprichten eener onder- grondsche benzinebewaarplaats met boven- rondsche aftapinrichting, op/in perceel ectie h.1839gelegen nabij de \mersfoort chestraat en biedt het daartoe strekkende ontwerp-besluit ter vaststelling aan. deelt mede dat een standpijp van het bran weernaterisel defect is en verzoekt machti ging de reparatie daarvan te laten uitvoe ren door Joh.Pas te ooesterberg voor de door dezen opgegeven som van f 14.-. biedt ter behandeling aan een verzoek om bouwvergunning vergezeld van de noodige teeüeningen en advieaen. en het hoofd der afd. PinajoiierrTïamens de gemeente af tejy^updd^rfnaar de vergade ring dei^j&^?7~~van üemeenteaccountants op fljiju. liet jgoof d van het Uasbcdi'ht' 4J D C O Dagteekening volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 605