dl /g jfi, BESLISSING. koopsom f 30.D00.- dat het terrein nimmer als bouwterrein aal worden bestemd; dat voor het terrein wandelkaarten zul len worden afgegeven; dat aan de zuidzijde van het terrein ier Mij. en in verlenging van den weg, breed ongeveer 12 meter, gaande vanaf de Panningstraat van den in de richting var de spoorlijn Utrecht-Amersfoort loopen den weg kad. bekend als sectie 3.852 eer strook ter breedte van ongeveer 12 meter aan de gemeente in eigendon zal worden ai; ge staan» Set ontwerp besluit wordt goedgekeurd. landsche tigd te kan onder- boven- perceel, nersf oortl trekkende! aan. het branBBesloten wordt den Commandant te machti gt machtigen de reparatie aan J.Pas op te dragen. 1 uitvoe- por de soek o:n jodige mens de "ergade- ,nts op sbedi i.-j:| |De vergunning wordt verleend overeenkom- Btig het besluit hiernevens gevoegd en ge boekt onder no. 1/614. Ji'\ \}%1 Ui V- AANMERKINGEN. Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 606