Notulen van het verhandelde in de vergadering van Bur gemeester en Wethouders van Soest met de Commissies Uitbrei dingsplan en Openbare Werken op Dinsdag 25 October 1S32, des namiddags 1-jjr uur. Voorzitter: Mr. G.Deketh. Secretaris: J .G .A .Batenburg Tegenwoordig alle leden van het college van Burgemeester en Wethouders oten de Commissies. Verder tegenwoordig de heeren K.C.van Hes, J J .Meur s ,Techni sch ambtenaar Openbare Werden, J.Th.A.van Hoesel ,techni sch ambtenaar Bouw-en Woningtoezicht Lir Th.P.Raedt .Secretaris Commissie Uitbreidingsplan en P. C. Groot Secretaris commissie Openbare Werden. De Voorzitter opent de vergadering en vestigt er de aandacht op, dat destijds door den 'Raad met groote meerder heid in principe besloten is het thans gereedgekomen uitbre-i dingsplan te aanvaarden. Spreker wijst erop dat de heer van Hes vroeger reeds een mondelinge toelichting op dit plan beeft gegevenwelke toelichting nu in duidelijken vorm is weergegeven in een afzonderlijk boekje Door den heer van Hes zijn voorts bebouwingsvoorschriften ontworpen,welke hij het ontwetg Uitbreidingsplan ter visie moeten liggen. Bedoelde voor schriften zijn door den heer van Hes besproken met de heeren Mr.Raedt en van Hoesel. Spreker vraagt tenslotte den leden of ze tegen de voorschriften principieele bezwaren hebben,welke dan in na dere overweging genomen zouden kunnen worden. De heer van Klooster is van oordeel,dat de Bebouwings voor schriften erf ingewikkeld zijn en hij vreest dat bij uit voering daarvan Wel moeilijkheden zullen ontstaan. Spreker wenscht daaromtrent gaarne het oordeel van den heer van Hoesel te vernemen. Hij vraagt in verband daarmede of bij het ontwerpen van de Bebouwingsvoorschriften zocveel mogelijk zijn bezwaren ondervangen zijn. De heer van Hoesel zegt,dat de voorschriften in eerste instantie ontworpen zijn door den heer van Hes,en dat Mr Raedt en hij opdracht gekregen hebben deze voorschriften met der; heer van ies nader te bekijken. Hoewel verschillende be zwaren ondervangen zijn,wijst Spreker erop, dat hij die voor schriften vermoedelijk niet zóó gemaakt zou hebben,in verbaüd. waarmede hij er de aandacht op vestigt dat hij reeds inder tijd in zijn ontwerp-bouwverordening ook verschillende voor schriften daaromtrent heeft opgenonÊn. Spreker deelt mede, dat in de met den heer van Hes gehouden bespreking in einde September wel eenige redactie's zijn gewij zigd,doch dat hij niet kan zeggen,dal alles geheel tot zijn genoegen is. De heer van Klooster blijft van oordeel, dat het van belang is dat ce heer van Hoesel zich geheel met de voor schriften kan vereenigendaar deze met uitvoering daarvan be last is. De Voorzitter merkt op dat de Raad op dit cogenblik de voorschriften niet vast stelt,en dat de bezwaren nog onder oogen kunnen worden gezien. De heer van mloosterdie alle respect heeft voor het werk van den heer van Hes, vindt dat het er evenwel op aan komt of de zaak uitvoerbaar is. Y/anneer de heer van Hoesel zich niet geheel met de voorschriften kan vereenigenbestaat er gevaar om ze in den thans aangeboden vorm aan te nemen. Aanduiding van het

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 608