BESLISSING taling vanl ver schui men tot del de Talma-I Soest, in oorts me ie, 450.- en eeding en I aan en Beet»! bebouwing verdere onl bij schril eicking van no. I7/51 ei] an artikel een en, z on-' et wegen- 2 genoemd I Besloten wordt aan adressant te bericht* dat bij nader onderzoek is gebleken,' dat storting in het wegenfonds niet meer ver schuldigd is. Voorts wordt het besluit van het colleg* dd. 3 Januari j..-. no17/51 ingetrokken en opnieuw besloten tot ontheffing van he bepaalde bij art. 8 der B.V. echter zonde voorwaarde tot storting van gelden in het wegenfonds. ren aanbrei, tr. 9 oe" se~t tot ir ieelt mede, mr Hoog;-J 3 hj len wensc iet ontwen juden met ;enwaar- plaatse- imste factc toorts van .aatste t e c t e n w .eromtrent ;e noodza-ie )t verda- :ken om "bcu| de reeds •daging net cheid nor - In afwijking van het verzoek van D.Eg- erts te Utrecht wordt aan den eigenaar |sran het perceel .Hoogeboom vergunning leend tot het aanbrengen van een licht reclame. Besloten wordt de moties ter kennis te rengen van den raad met het voorstel dei voor kennisgeving aan te nemen. waar de :omen deelt" ter ilaats voot het iting uit i* onderste htere kle iet donker Be Techn.Ambtenaar 0.4. wordt gemachtigd zich met de Directie der Telefonie te ver staan en over te gaan tot het schilderen van de telefoonoaal Jt Q V ^Af j KT- 3 Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. p Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 60