(3 Sprekerdie zijn compliment maakt voor de wij ze,waarop deze rapporten zijn uitge"brachtzegt dat Hij deze na zijn te rugkomst uit liet buitenland heeft bestudeerd.Hierna zijn genoem de heeren bij hem geweest ter nadere besprer.ing,terwijl spreker den indruk heeft,dat genoemde heeren zich onvoorwaardelijk bij het resultaat dier bespreking hebben neergelegd. Spreker die er tenslotte op wijst,dat de inzichten van het uitbreidingsplan met die van de bebouwingsvoorschriften moeten overeenstemmen, verklaart dat hij voor alles verantwoordelijk is. De heer van Noesel verklaart vervolgensdat de soort van bebjtfouwing weg voor weg door den heer van Hes met hem werd vast gesteld. Spreker kan zich dus geheel met de soort van bebouwing, dus met de bouwformules vereenigen. De heer de Bruyn wil vervolgens gaarne het inzicht van den heer van Hes vernemen ten opzichte van de bebouwing langs de Middelwijkstraat De Voorzitter deelt hierop mededat de heer Busch bij hem als voorzitter van den Raad een voorstel heeft ingediend,waar bij de openruimte tusschen de huisperceelen en de zijerfafschei dingen worden bepaald op 2,50 Meter in plaats van 5 Meter. Spreker heeft deze aangelegenheid nader met den heer Busch besproken,die er geen bezwaar tegen had dit voorstel te behande len bij de vaststelling van het uitbreidingsplan. De heer van Hes geeft in overweging elk voorstel tot wij ziging der bebouwing uit te stellen tot de vaststelling van het uitbre i dingsplan De heer Nooder vraagt of het voorstel van Burgemeester en Wethouders inzake wijziging der bouwverordening voor gesloten bouw langs den ivorte Brinkweg en de F.C .Huy per straat niet in gevaar wordt gebrachtwaarop de Voorzitter antwoordtdat de Raad bij de voorloopige behandeling van het uitbreidingsplan eigenlijk al in principe den gesloten bouw langs laatstgenoemde wegen heeft aanvaard. De heer Nooder vraagt vervolgenswat zal moeten gebeuren,wanneer de daartegen ingebrachte bezwaren door Gedeputeerde Staten worden goedgekeurd. De Voorzitter antwoordt.dat gesloten bouw niet verplichtend gesteld is,zoodat wel geen moeilijkheden zullen voorkomen. Nadat de heeren Grootenwal/Busch aangedrongen hebben op aanhouding van het voorstel inzake gesloten bouw aan den Norte Brinkweg en F .C .Kuyperstraatdeelt de heer van Hes mede, dat de gesloten bouw ter plaatse actueel is geworden door de indiening van een belangrijk bouwplan. Spreker heeft geen bezwaren tegen bedoelden gesloten bouw aangezien hiermede niet gehandeld wordt in strijd met het ont werp uitbreidingsplan. Daarentegen zou een wijziging der be bouwing langs de Middelwijkstraat daarmede wel in strijd zijn. De heer Nooder kan na de toelichting van den heer van Hes de voorgestelde wijziging inzake gesloten bouw wel accepteeren. Spreker zou hier niet zoo zwaartillend geweest zijn wanneer het een ander persoon,dus geen raadslid,zou aangaan. Thans geeft het naar buiten onwillekeurig een cachet van bevoorrechting. De heer Gasille vindt het vervelend dat hier een wijziging der Bouwverordening wordt voorgesteld ten behoeve van iemand, die in den Raad zit. Spreker Aanduiding van het

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 612