(4 Spreker had het prettiger gevondenwanneer het een neutraal mensch betrof. Spreker betreurt het dat niet vroeger is inge zien dat de gesloten bouw langs zijwegen thuishoortdoch niet langs hoofdwegen. Het Hijjs. legt daarom ook zijn hoofavericeers- wegen zooveel mogelijk langs de bebouwde hommen. De heer Baedt,op verzoek het woord verjtri jgende ,wenscht nu de persoon van den heer van Hoesel en hemzelf in het geding is gebracht,een kleine opmerking te majcen. Zooals Spreker reeds begin September aan burgemeester en Wethouders gerapporteerd heeft,heeft hij niet zoozeer bezwaren tegen de Hebouwingsvoor schriften als wel verkeert hij in grooten twijfel of verschil lende voorgestelde bepalingen wel toelaatbaar zullen zijn. In dit verband vestigt Spreker er de aandacht op,dat de Woningwet, welke op dit punt geheel nieuw is, feite lijk niets zegt, terwijl ook geen jurisprudentie dienaangaande bestaat. Mitsdien heeft hij geadviseerd advies in te winnen bij den Chef der desbetref fende afdeeling der Griffie,aan welke feitelijk de beslissing omtrent de toelaatbaarheid der bepalingen zal zijn. De heer van Klooster zegt dat het uitbreidingsplan voor het Hart aijn volle instemming heeft,en vraagt of dit partieel goedgekeurd kan worden, zcodat spoedige uitvoering met het oog qp de werkverschaffing mogelijk is. De Voorzitter antwoordt hierop dat het College van .Burge nee ster en Wethouders nog steeds wacht op een rapport der Werk verschaffingscommissie omtrent de uit te voeren objecten.. De heo- Busch zegt dat de geheele schuld dat omtrent de werkverschaffing nog niets bekend is,bij Burgemeester en Wethou o.ej.s ligt,en wijst erop dat veel afhangt van de beslissing van den Minister of al dan niet Kijkssubsidie zal worden verleend. Spreker is er voor om bepaalde werken tegen behoorlijk loon uit te voeren. De heer Gasille zegt dat het hier in hoofdzaak gaat over het al of niet aanvaarden der Bijksregeling.In April heeft de Werkverschaffingscommissie in merderheid aan Burgemeester en Wethouders verzocht te onderzoeken naar de Bi jksregeling en den financieelen toestand der gemeente. De Commissie heeft niets vaa Burgemeester en Wethouders vernomen. In Augustus is wederom besloten dat Wethouder Lodeesen zou vragen naar de financien der gemeente en de plannen inzake de werkverschaffing. Spreker betreurt het dat nog geen antwoord van B.en W. ontvangen is. De Voorzitter deelt mede dat op 21 September j .1 voorstel len aan den Minister zijn verzonden,en dat Vrijdag j.l. over de ze zaak nop- getelegrafeerd is.Het gaat hier om de kwestie of men al dan niet de werken als productief wil aanmerken. Zijn de werken product iefdan zal men er ook voor kunnen leenen. De heer Busch wil deze zaak liever eerst eene en petit comité' be spreken .Haar sprekers oordeel is de oprichting van het zwembad productief werk en daarvoor moet dus een behoorlijk loon worden betaald. Baaat de heer Lodeesen opgemerkt heeft ,dat als objecten in aanmerking komen het bosch,zwembad en de wegen, zegt de heer Busch nog dat het zwembad zich nogal zal bedruipen, zoodat hier sprajse is van productief werk,waarvoor een behoorlijk loon moet worden betaald. Spreker Aanduiding van het

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 614