S B "o 14)1- K>L US- 14) r io(>. BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. ,ilb. Gyrnn. en Athlet Ter .5' berg Techn.Ambt. Bout en 'Woningtoezicht Best.der Gymnasti ver.A.D.O. Soes i5-i-'32 Lngek. 25" 1- '32 lü4. IAf d. Financiën k- ingeK. 27-l-'32 29-l-'32 KORTE INHOUD. zendt financieel overzicht over het jaar lf3ienbeSr°oting voor het jaar 1932. biedt ter behandeling aan eenige verzoe.ce. om bouwvergunning vergezeld van de noodige teekeningen en adviezen. zendt jaarverslag van den penningmeester over 1931» deelt mede, dat de raad op 29) April 1932 heeft besloten tot intrekken der presentie gelden voor het bijwonen zijner zittinge dat ged.Staten gerekend net ingang van 3<" April 1931 hunne besluiten tot vaststelling en tot verhooging van presentiegelden voor ide leden van den raad der gemeente Soest hebben ingetrokken; verzoekt te mogen vernemen of voor de op |29 April 1931 gehouden vergadering presen- [Let o' Je ve: comstii ;eboek I Het j ,3eslo litbet raadsv Geldersche Sreciet- 28—1— 3- vereen. IAV.tcevesr vereen. J...7.geves tigd te ArhherA, kantoor *->oest Li.AVermaas en 11.5 )ronk 10 1 jBeot Pluic tuur Veree uimveeteelt Diverse Gemeente besturen 27-i-'32 25- 4 1 9 Sec31 tiegeld moet worden uitgekeerd. deelt mede de huur Aan het gehuurde safeloket in haar te kunnen behalen-dan op f door de gemeentl kluis niet lagej 20.- per jaar. Beslo ïeeren verzoeken vernietiging van het beslu.t va|| Burgemeester en 'Wethouders, waarbij de be slissing op het verzoek om vergunning tot den bouw op een perceel aan de Da Costal. werd verdaagd, en alsnog de bouwvergunning te verleenen, volgens bijlage aangevraagd door den heer Klein. vraagt vrijstelling van Belasting 'ublie.ee vermakelijkheden voor de in Kernland gehou den tentoonstelling. Aan belasting is na terugbetaling niet verkochte kaarten vol- Keta iet de nog ge ■enoma roep., n JJeslo ?chouw :n soc daan Zie 6,71 art2 en f 1,20. sub 7 der Verordening. deelt mede, dat in hunne gemeenten nog geen z.g. reclameblokken zijn geplaatst door de 7.V. TIederlan ische Huistelefoon- Kantschap )ijzoodat nen worden gedaan of doen. De Secretaris brengt onder dagteekening van 1 Tebr.1932 een raoport uit. tin. geen mededeelingen deze klokken goed j Beslo J Isecret 1 Febr De vo gemeen In aan [fconf or ej 3 C CD Dagteekening en volgnummer. ±- jd,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 61