'l xs vi<- j?Lv. e E n c cc "o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. KORTE INHOUD. I ifb. l ouV I vu' Centraal verifica tie oureau 1 vio. ;v. d.-^erg. Beetz- laan 79, soest 4e afdeeling ter secretarie idem Techn.Ambt. O.ÏÏ. Idem le afdeeling ter secretarie 8-lO-»32 zendt rapport van de controle der jaarre wening van de woningbouwvereeniging Hst,. 3eph* over 1931* 21-10-'32 (verzoekt indien bij de uitvoering van wei ken in werkverschaffing een uitvoerder worden geplaatst, voor die betrekking in, aanmerking te mogen komen. 25-10"'32 adviseert den techn.ambtenaar van openbaï werken op te dragen arbeidscontracten te sluiten met w*v.d.Bedum en J.H.Koster en daarin de bepalingmop te nemen, dat deze arbeiders erkennen dat zij vanaf den dat van indiensttreding bij de gemeente Soes op mondeling arbeidscontract wijn werkr geweest. 25-10-'32 (adviseert met ingang van 1 Januari a.s. C.F.J.van Heijst een arbeidsovereenkomst aan te gaan. 24-10-'32 deelt mede dat de aanleg van het wegdek Nieuweweg^eukenlaan zoover gevorderd is dat aan de aanneemster (N.V."de geruisch- looze weg') de le termijn der aannemingss zijnde f l6|8o.-, kan worden uitbetaald. 24-10-'32 "bericht dat de bouw van de onderwij zersw aing bij de o.l.school te Soesterberg zoo ianig is gevorderd, dat aan den aannemer H.van den -^erg kan worden uitbetaald de ie termijn der aannernangssom, zijnde 20$ van f 5543.- of f 1108,60. 25-io-'32 biedt ter vaststelling aan het ontwerp de aan P.Majoor te Soest te verleenen vergun ning tot het oprichten eener brood- en cetbakkerij en het daarin plaatsen van leeteluchtovenrespectievelijk gedreven wordende door een electromotor van I72 en L P.K. op/in perceel, kadastraal bekend aeente Soest, in sectie E.1770 ged. gen aan den Postweg. gele- W Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 623