V; up yy-P- yKf KoJf- W; /jrr V BESLISSING. |i[an het rapport wordt kennis genomen en aar aanleiding daarvan besloten het be ltuur van de Bouwvereeniging de opmerkin gen kenbaar te maken, te verzoeken daaraaiji Eevolg te willen geven, alsmede antwoord |e verzoeken op het controle-rapport vanwege let Departement van Arbeid, Handel en Nij terheid. g van werBBesloten wordt adressant mede te deelen oerder kaMat het college kennisgenomen heeft van kking injijn schrijven. Conform het advies wordt besloten de op- Bracht te geven. Ilordt besloten conform advies. wegdek BTot uitbetaling van de eerste termijn ?derd isproot f 16380.- wordt besloten, jeruisch-j aemingsso )etaald. [Tot uitbetaling van de 3^e termijn groot 1108,6o wordt besloten. iHet ontwerp besluit wordt goedgekeurd. /t/> -7 f 7 Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 624