1- -U 6 S J? BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN Aanduiding van den afzender. KORTE INHOUD. i iJn>. i iAh. r. .fié. Burgerlijk Armbe stuur N.V. Phoenix Brou werij te A'foort 20-10-'32 24-10-'32 eeft advies over betaling van f 3.- kost- vervoer per ziekenauto van een kind van Veerman. verzoekt f 3»54 Per week te willen bijdra- en in de kosten van een wachtgeldregelin van hare arbeiders ten behoeve van den te Soest wonende arbeider C.Keja. Minstens lx per drie weken zal één week worden ge» werkt en dus loon worden uitgekeerd. Bij mondeling overleg met den vertegenwooi iiger van de N.V. bleek, dat de eventueel toe te kennen bijdrage rechtstreeks door dl J.V» zal worden gedeclareerd. Burgerlijk Armbe stuur 20-10-'32 kan zich vereenigen rnet de herbenoeming ï.Bossert tot secretaris-penningmeester. 7a P.J.Barteïs te Soesterberg 21-10-'32 deelt mede dat de lessen van den heer Nij- luis aan zijn zoon reeds zijn begonnen en verzoekt te berichten welk bedrag in de ko ten zal worden vergoed. Voorzitter Commissie Grondbe drijf X,.Jansen, Adjunct commies boekhou ding O.W. ioet voorlezing van een door den secretari ontworpen brief als antwoord op de apostil; van het college van Ged. Staten inzake grenswijzigingplannen der gemeente Amers foort. 25-lO-<32adviseert niet op de door de gemeente A'fo gewenschte annexatie in te gaan, doch geeft Ln overweging aan de gemeente Amersfoort voor te stellen voor de lage Birk gezameti' lijk een streekplan vast te stellen over eenkomstig art. 45 der Woningwet. verzoekt hem toe te staan te Amersfoort te wonen. tsj D C O Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 625