■'rn Z-4 ayif, BESLISSING 3«- koatMjesloten wordt het Burg. Armbestuur te ad nd van Eigeeren de kosten voor zijne rekening te lemen aangezien de financieele positie var iet gezin inmiddels ongunstiger is geworden. n bijdra-| dregelini n den te nstens rden ges rd. tegenwooij ventueel ks door oemmg va| eester. Besloten wordt f 3 per week bij te dra len.-en het Armbestuur te verzoercen dit bedjrag [oor zijn rekening te willen nemen. beer Hij- onnen en I in de kol besloten wordt de heer H.Bossert wederom bij den raad voor een herbenoeming tot se- pretaris-penningmeester voor te dragen en iel ingaande 1 Januari 1933 voor den t ijd Iran één jaar. Besloten wordt adressant te berichten dat iet college bereid is in de kosten van huis onderwijs voor Uw kind een nader vast te itellen bijdrage bij den raad voor te stel len, wanneer door U voldaan wordt aan de rolgende voorwaarden; Ie. dat het onderwijs wordt gegeven door een onderwijzer of onderwijzeres van eerji der scholen te Soesterberg; ïe. ^dat aan het kind iederen dag hoogsten^ één uur les wordt gegeven. jecretariBQe ontwerp brief wordt goedgekeurd en be- s apostiljsioten dienovereenkomstig te verzenden, izake Amers mte A'^BVan het advies wordt kennis genomen, ich geeftp ■sf oort gezameii'l n over- foort 'e|jDe toestemming wordt tot wederopzeggens 'Oe verleend. y Z 4* ^7^, zsé yy Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 626