7' 74* 7. E E BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN Aanduiding van den afzender. 1170. I V ii7i- ixiv ir Techn.Ambt. 0.W. Commissie zwemin richting, soest N.V. Eerste Soes- ter Electrische Drukkerij Techn .Ambt. Bouw en Woningtoezicht H.v.d.Hoek, Heu- velweg 13» Soest G.-^lomp, Koningin- nelaan~, Soest 26-10-'32 26-lO-'32 20-10-'32 25-io-»32 ingek. 25-10-'32 Techn. -"mbt. Bouw en Woningtoezicht 24-10-*32 ieelt mede dat aan WHuurdeman kan worden fce onderb aetaald den onderhoudstermijn betreffende iet schilderen van de politiewoning aan del Dirkstraat ad f 26,25» motiveert de overschrijding van het haar Bgesloten toegestaan krediet en verzoek den raad-eenpf 200 bij verhooging van het krediet met f 200.- vod te stellen. verzoekt principieel en zoo noodig finan-Bln verbar cieel medewerking te willen verleenen tot Paris word het vervaardigen eh algemeen verkrijgbaar Koester El stellen van afdrukken van het uitbreidingsBtracht rep plan der gemeente. Biitbreidir verzoekt den begrootingspost "bureaubehoefBBesloten ten openbare werken** voor 1933 te verhoogepe verhoog met f 25»- en voor 1932 met f 30*- 7-10-'32 KORTE INHOUD. verzoekt namens de gebr. J.Heuft te A'daral ontheffing van het bepaalde bij art. 14 sub d der bouwverordening, in verband met het daarbij onder sub III bepaalde, ten behoevl vanden bouw van een schuurtje aan den Vin-| kenweg, kadastraal bekend gemeente Soesf^T in sectie H.4628 en wel tot op een afstand! van 2 meter uit den a chtergevel van het ae| staande woonhuis. De techn.a^ihtenaarbelast met ie leiding van bouw- en woningtoezicht adviseert de gevraagde ontheffing te verleenen! verzoekt vrijstelling van voorwaarde 2, steld bij de hem verleende vergunning tot j het vergrooten der werkplaats, gelegen aas de Koninginnelaan op het perceel, kadastra] bekend gemeente Soest, in sectie H.4747» bu door hem is aangekocht een gedeelte van| den achterliggenden grond. De techn.ambtenaarbelast met de leiding] van bouw- en woningtoezicht adviseert de gevraagde vrijstelling temverleenen. brengt rapport uit aangaande het verzoek van R.C.v.Suijdam om hem alsnog bouwvergikl ning te verleenen voor den bouw van een dal bel woonhuis aan den KLaarwaterwegkadasj traal bekend gemeente Soest, in sectie G« 3645 ged. op welk verzoek de beslissing i3| aangehouden, overeenkomstig het bepaaldeM artikel 6 vierde lid der "Voningwet. Medegedeeld wordjt, dat bereids in overleg met den heer van Bes de onderwerpelijke aangelegenheid is opgelost en dat bij be sluit dd. 18 October 1932 de desbetreffend bouwvergunning is verleend. be onthef De gevraa Besloten [inmiddels !en oploss <u 3 C 05 O Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 627