'ivr het jaar BESLISSING 52. 2 verzoeke) le noodige igme ester )ril 1932 presentie- sittinge.i; ig van 3r iststellini elden voor te Soest 3r de 09 ig presen-f ie gemeente niet lage: oer jaar. oeslrut Val oij de be- ming tot 1 Costal. vergunning igcvraagd ïg 'uolie-i ind gehou- ig is na rten vol- Besloten wordt alsnog over te gaan tot uitbetaling van het presentiegeld van de raadsvergadering dd. 29 April 1931» het overzicht den Raad aan te bieden. Je vergunningen worden verleend overeen- :omstig de besluiten hiernevens gevoegd eh •eooekt onder de nos. 1/4-84, 2/191» 2/192 Het jaarverslag den Raad aan te bieden, Besloten wordt deze zaak verder te depo- neeren Het advies zal den raad worden aangebode het de mededeeling dat door het college nog geen beslissing op een bouwaanvrage i genomen zooiat voorgesteld wordt het be roep., niet ontvankelijk te verklaren. uesloten wordt de tentoonstelling te e- echouwen als te draden een wetenschappen n sociaal karakter en mitsdien van belas ting vrij te stellen. iten nog -1 laatst 'esl°"ten wordt conform het advies van de slefoon- J secretaris neergelegd in zijn rapport van ïlingen kuüi ,<e^r. j.1. 1 goed vol"iT -*e voorloopig aangegeven punten in de gemeente welke voor plaatsing van een klo in aanmerking komen worden vastgesteld conform het advies van den Secretaris. sekening 1/ 3C Uj(lB. y\l nsc* Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 62