NOTULEN GEMEENTE SOEST JM... Vergadering van Burgemeester en Wethouders No. van de der op liaan dag, den 31 Oc.to.ber. 19^ Tegenwoordig de heeren: Mr„ G.Deketh, Burgemeester J.S.van Durenen K.Lodeesen, 'Teth.oud.ers Secretaris J. G»A.3a t e nbur g Afwezig de heer. De notulen van de vergadering van den 19 worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers .1.1 tot en met 1van den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn0 is ter vergadering aanwezig De Secretaris, De Burgemeester,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 632