BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. KORTE INHOUD. Techn.Ambt. Bouw en Woningtoezicht Bestuur der afd. Baarn-Soest v.d. Bond v.Ned.Onder wij zers Zondagssohoolver- eeniging "Be Zaaie Soesterberg 4ond v.Ked.Onderwij zers afd. Baarn- Soest 27-10-* 32 24-10-*32 deelt mede, dat p.J.Grutterink, Arnh.str, 101 te Apeldoorn ontheffing behoeft van het bepaalde bij artikel 14 sub a der boy verordening voor den bouw eener garage,be hoorende bij de op te richten villa a.d. Amersf.str. kadastraal bekend gemeente Soest, in sectie B.l8l5 ged. en dat deze ontheffing mogelijk is in verband met het bepaalde bij artikel 14 sub III. Geadviseerd! wordt de noodige ontheffing t eene maat van 2 M. uit de zijerfafscheidi te verleenen. je onthei ivies var 29' r» ■10-'32 -25-10-'32 brengt schriftelijk bezwaren in tegen de ontwerp-verordening, als bedoeld in art. vierde lid der Lager Onderwijswet. vergad te ha en niet o d. Onder ing Besloten lichte ui vraagt vah 1 Oct. 1932 af aan de onderlij zers van openbare en bijzondere lagere sc len in de gemeente Soest op grond van huupt verzoe aanwijzing tot plaatsvervanger van het hoofd der school een belooning toe te ken nen, als in zijn advies nader aangegeven. verzoekt toestemming tot het houden van eBe toeste collecte ter bestrijding van de kosten va Tiering van het Kerstfeest. De Inspecteur van Politie adviseert toesl i ming onder de gewone voorwaarden te verlf nen. Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 633