A n 1% 1 \v tegen de in art.! it. BESLISSING. AANMERKINGEN. je ontheffing wordt verleend conform het jvies van den Techn, Ambtenaar. Arnh.str, oeft van a der bou garage,te illa a.d, emeente dat deae nd met het theffingt faf scheidi s ondernij lagere sc id van hun fan het ;oe te ken ingegeven iden van toestemming wordt verleend, kosten va iert toesl i te verlt lesloten wordt te adviseeren geen onver- ichte uitgaven te doen en mitsdien op t verzoek afwijzend te beschikken. ie vergadering besluit de ontwerp-verordf ng te handhaven en den raad voor te ste n niet op de bezwaren van den Bond van d. Onderwijzers in te gaan. Jtlil?. YoA l? kJuLuJU^. V v(j "5k. 0\\ Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. V VO - (K. i

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 634