'1 oalans y. 1926 oni 3 post 5 te neai regelen od in rel i voorloi 5. fan de toezicht L Januari Ttreden. aan te b jziging L920 no. taten dd izake ^heveninf istgevers ;igen net Loening 1 jrhandelf Len van St .Nico jholen. 3 toestem te ver- BESLISSING. Van de mededeeling wordt kennisgenomen en roorts besloten de voordracht aan den raad dd. 9 sept. 1932 no184, 4e afd. in te trekken en hiervan mededeeling te doen aan d e financieele commissie. Met de door den ontvanger voorgestelde betalingsrege ling kan de vergadering zich vereenigen zoodat aldus wordt besloten. Het gevraagde verlof A wordt verleend overeenkomstig het besluit hiernevens al bijlage gevoegd. Besloten wordt aan den Raad voor te stel len de auto aan te koopen voor de som groot f 55°en d-e bosten van aankoop te bestrijden uit de gewone middelen van het Sasbedri j f Omtrent dit besluit alsnog het advies in te winnen van de Gascommissie. Besloten wordt den raad de volgende aan beveling ter benoeming der nieuwe commis sie aan te bieden: I. W.v.d.Lek (aftr) I. N.H. Th.Tfaltman II.G.J.Veenstra (aftr)- 1. W.Th.Weyts 1. R.D.v.Batenburg(J- W.Nagtegaal C.Tammer M.M.v.Wely M.M.Sips J.v.d.Rlier Conform de voorstellen wordt besloten. De toestemming wordt verleend. P7 V1 .yfr' AANMERKINGEN. Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 637