Il34' \3 i 'l3 S s J? BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN Aanduiding van den afzender. i (9, iii* ó'a UJ, ij,. ix^. Zangvereeniging Apollo af d. kinder- koor C.v.d.Breemer Best.Tentoonstel lingscommissie in' gesteld door de ereeniging voor Pluimveeteelt '•Soest en Omstre ken" te Soest Centraal verifica tiebureau den Haag N. V. ^a tuinongeval len-verzekering My 1s-Gravenhage Burgerl.Armbestuur Soest Alg.Ned.Bouwarb. bond 3e Afdeeling i-n-'32 3-11-'32 l-ll-'32 4-11-32 4-11-32 Hoofdingenieur v/d Rijkswaterstaat ir het Arrondissement Utrecht Techn.Ambt. O.W. 3-11-'32 vraagt vergunning tot het houden van een Be vergunn collecte door het aanbieden van lijsten. Baarde dat De inspecteur van Politie adviseert afmijMis het aa zend op het verzoek teobeschikken. Benkele ing 27-10-'32 24-10-'32 20-10-'32 KORTE INHOUD. verzoekt toèstemming tot het houden van eJ collecte ten behoeve van het St.Nicolaas-1 feest der kinderen. De Inspecteur van poiJ tie adviseert toestemming onder de gewone voorwaarden te verleenen. Ipe toeste deelt mede, dat ceel C.699 voor f 14.- per jaar te huren. hij thans bereid is het pJ den ouden huurprijs, n.l.j voor den tijd van 2 jaren besloten ten grond voor den t 932. zendt rapport betreffende de opname van kas en boeken van de woningstichting "Pa trimonium" op 14 September 1932« stelt voor een gewijzigde wettelijk aan sprakelijkheids-verzekering aan te gaan. vraagt of een noodwoning ter beschikKing gesteld kan worden van G.H.A.Simon. Pan het ra ten wordt van de ac gesloten w kuiten co Besloten w ping te st pimon lang an verkri kouten won verzoekt een steunregeling in het leven teBTe bericht willen roepen voor de bouwvakarbeiders. Braad is vo vestigt er de aandacht op dat de heer U.jMangezien Kuyer mededeelde liefst niet op de aanbe-Boorgedrag veling voor de benoöming van lid van de coBeoordeeld missie van Toezicht op de Arbeidsbemiddeüj te worden geplaatst. Tie moet hu aangezooli worden? deelt naar aanleiding van het schrijven va B.en T. dd. 17 October.j.1. no.syoy inhou-j iende het verzoek tot verbetering van de bermen langs den Rijksweg, mede, dat het bedoeling is het volgend jaar door te gaa met de verharding der rijwielpaden langs Rijksweg door middel van teersteenslag,v»aa| mede de bezwaren zullen zijn opgeheven. I middels zullen de ongelijkheden nogmaals leem en grond worden bijgewerkt. deelt mede, een 2-tal arbeiders, die voor armenzorg arbeid verrichtten, wegens verre gaande luiheid te hebben ontslagen. tan de med bet ontsl ban het B bede te d 1 Qndersteu bekening cu 3 C O Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 638