'<7n n K "hU j< usr Al BESLISSING §De toestemming wordt verleend. besloten wordt den raad voor te stellen Ken grond te verhuren voor f 14.- per jaaaf koor den tijd van 2 jaren ingaande 1 Nov. 1932- fie vergunning wordt verleend onder de vootf kaarde dat de collecte slechts bedoeld is als het aanbieden van inteekenlijsten bij Inkele ingezetenen. me van Bfan het rapport wordt kennisgenomen. Beslo ing "Pa-ften wordt op aan te dringen op het innen nvan de achterstallige huren. Besloten wordt een nieuw contract af te Kluiten conform het voorstel van ÏT.V.Ï'atun Besloten wordt geen noodwoning ter beschik king te stellen, aangezien is gebleken dat. Biraon langs anderen weg een woongelegenheid kan verkrijgen n.1. door het bouwen van een kouten woning op grond van P.v.d.Breemer leven teBTe berichten dat een steunregeling den iders. iraad is voorgesteld. pngezien reeds 6 candidaten kunnen worden koorgedragen wordt aanvulling niet noodig Beoordeeld. k'an de medewerking wordt kennisgenomen. Het ontslag wordt goedgekeurd. Aan het Burg.Armbestuur deze beslissing Qede te deelen en te verzoeken bij verder ondersteuning met het hierbedoelde feit rekening te houden. Al is ia b. WoJUfjLjJt, L*/Scf/ AJ a syo. 3>c Al cl-e-r-k- A AV y xio' Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. IÜ> AANMERKINGEN. y «y cL*ji£j

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 639