a BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. KORTE INHOUD. IK). Co. mii ssie schaf£ing lerkver ;1echn.A§ibt. 0." 2?-l-'32 UI. Jir. Vleeschkeuri dienst, 20est ngs- 12-1- ll\. U'S. Cie. Crondbedrijf UH. werkverschaff ings- commissie Idem kan zich niet vereenigen net he afvjijzen! voorstel van het college naar aanleiding val het aan den Raad gericht adres van de Soestj besturenbond verzoekende er bij de regeeritf op aan te dringen, dat de bou vakarbeiders) alsnog onder de crisis werkloozen morden gerangschikt bericht omtrent het verzoek van I.Ma&rdani te Krooswijk om prijsopgave van 2 u 3fi0 1L grond in de omgeving Soestduinen. I verstrekt eenige gegevens ten aanzien van je en snelvervoermiddel voor den hulpkeurmees ter. 28-1-f32 25-1-32 25-1-1 32 verzoekt ontheffing te willen verleenen van de bepalingen van het reglement op de werkverschaffing ten aanzien van de plaat sing van J.Rijksen en A.v.d.Broek. kan zich in verband met een daartoe strek kend verzoez er mede vereenigen den raad voor te stellen den koopprijs van le per- ceelen sectie H.no.l644 en 226) aangevraagi door het woningbureau Rasch alhier terug te brengen tot f 1,75 Per E aangezien op de gr nden nog erfpacht rust. geeft in overweging om den koopprijs van iet door J.van der Valk in Koop gevraagde perceel sectie H.no.lóS^ gelegen aan de Laanstraat te handhaven >p f 2.- per 112, aangezien erfpacht niet behoeft te worden litgeKocht, ^elijz in het ^eval van de aan de becKerin0nstrgelegen gronien. w g 3 C CP O Dagteekening en volgnummer. I O -)<•

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 63