xo e B J? BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN Aanduiding van den afzender. L. Hof IX)L Ie afd. ter secre tarie afd.Soest v/d Ned. Kruideniersbond J.Koelman, Soest N.V. "P.U.E .M. Utrecht Voorzitter Centraal verifica- tiebureau,den Haag Voorzitter Idem 5-11-'32 20-10-'32 17-10-'32 8-H-' 32 27-10-'32 Gemeentesecretaris Ipe vergum deelt mede, dat het "Districtshoofd der Ar- oeidsinspectie te Utrecht heeft medegedeel iat het hem toegezonden ontwerp van eene aan P.Majoor te Soest te verleenen voormaal lelijke vergunning tot het oprichten van een brood- en banketbakkerij op/in het perj ceel, kadastraal bekend gemeente Soest,iJ sectie E.1170 ged. gelegen aan den Posts^ GEEN WIJZIGING BEHGEET om de naleving vah le eischen,gesteld krachtens de Veiligheid wet niet onmogelijk te maken. 3/4-ll-'32 verzoekt in aanmerking te komen,voor wat.fteslot.en w; bonafide zaken betreft,voor levering van d»an êemeen g. Volksmargarine. .«ien de om. ^erioop doi |an de con ten uitvoe [pit beslu in voorts vraagt terugbetaling van het door hem in ^Besloten w< gemeentekas gestorte bedrag groot f 3 96,-ftestitueer verminderd met f 135«-,is f 261.- als was borgsom voor trottoiraanleg. De Techn.Ambt. van Bouw- en Woningtoezicht| deelt bij schrjjven dd. 7 Nov.j.1. no.l/49 aiede, dat Koelman aan zijn verplichtingen, bedoeld in het besluit van B.en Ww dd.22-f 1932,no.20 heeft voldaan, zoodat het bedrs ad f 261.- gerestitueerd kan worden. zendt een declaratie groot f 235» 70 wegens verschuldigde garantie terzake van de elec trische netsuitbreiding aan den Dorrestein adviseert den raad voor te stellen een kre| diet beschikbaar te stellen van f 14000.- voor steun aan werkloozen op den dienst 15| zendt rapport betreffende de opname van en boeken van het gemeentelijk gasbedrijf alhier op 13 September 1932. stelt voor den raad te adviseeren tot intr| king van zijn besluit dd. 28 Sept.l932»le afd.no.952 inzake het aangaan van een dadi| met W.A.Hilhorst i.z.proces wegenfonds. gaat over tot overleg en behandeling van®et o/erle, ontworpen verordening regelende het georgaBastgelegd niseerd overleg in ambtenaarszaken in de £®ooren<i ve meente soest met de vakorganisaties. ïot betali tesloten. Ie bereken Besloten w kan te vra jlijkssubsi' la de toel ten Techn.j let rappor lordt besl deelt mede dat de Techn.Ambt.O.W» hem heefl medegedeeld dat de nieuwe onderwijzersworul te Soesterberg door het Hoofd der school i| gebruik kan worden genomen en vraagt of a£ den heer Lub kan worden toegestaan de oud< woning te verlaten. Besloten w [at hem wo pbruik te lede te de [er la ten. [oodige te [and met d hn het Ho <y 3 C O I >1/1) Dagteekening en volgnummer. KORTE INHOUD.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 640