y BESLISSING. d der Ar-J edegedeej an eene n voorhal ten van n het peil Soest,'J n Postnej eving vaw eiligheiJ voor wat. ing van |De vergunning wordt thans verleend. lesloten wordt de verkoop van de margarin fan gemeentewege te laten verrichten aang kien de omzet zeer gering zal zijn en hij ferkoop door winkeliers het werk verbónde kan de controlemaatregelen, niet opweegt len uitvoering in eigen beheer, nit besluit aan adressanten mede te deel In voorts spoedig tot uitvoering over te lesloten wordt f 2Ó1.- aan J,Koelman te lestitueerén. n te en gaan hem in f 3#.- als waa gtoezichtl no1/49 r chtingen,; w dd.22-8 bet bedra en 70 wegens®"! betaling der garantie ad f 235» 70 worpt n de elecB1613!0^611- Voorts voor de begrooting 1933 jrrestein»6 berekenen op f 200.- 1 een kre 14000.- iienst 1 ne van k 3bedrijf tot intr -1932,1e een dadi 'onds. mg van at georga 1 in de :s. hem heef izerswoni school i tgt of aa 1 de oude esloten wordt een crediet groot f 14000.- an te vragen waarvan 40% te dekken uit ijkssubsidie. 'a de toelichting gehoord te hebben van en Techn.Ambt. van het Gasbedrijf wordt iet rapport door de vergadering aanvaard, 'ordt besloten. Iet overleg en het resultaat daarvan is astgelegd in een afzonderlijk hierbij be oorend verslag der besprekingen. lesloten wordt aan den heer Lub te berich at hem wordt toegestaan de nieuwe woning ebruik te nemen en hem te verzoeken da d 'ede te deelen waarop hij de oude woning erlaten. De afd. Onderwijs wordt verzoch oodige te verrichten of voor te brengen ®nd met de salarisregeling en den woning an het Hoofd der school. AANMERKINGEN. ten in atum zal t het in ver af trek t>A 'j 17 üJ cLe-eX—\ 17 CceJ~^ Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. G

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 641