\yv~l. .Bestuur der Ver- 8-ll-,32 eeniging Soester Bouwkring deelt mede dat a.s. Donderdag 10 November des avonds 8 uur een vergadering in hotel Eemland is belegd inzake het ontwerp-uit- breidingsplan, en hoopt dat het College bij deze vergadering tegenwoordig zal Beslissingj Besloten wordt deze vergadering niet bij te wonen, aangezien deze wordt opgevat al te zijn een actie tegen het gemeentebestu Aan het bestuur der Vereeniging zal worde medegedeeld dat het gemeentebestuu" verhi derd is. Bij deze beslissing was Vethoude Lodeesen afwezig. 1?

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 642