i' o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. KORTE INHOUD. I Vu Illl. IMl. I'S VH- Vereen.voor vreem delingenverkeer "Soesterbergs bloe te Soesterberg Ged.Staten van Utrecht Techn.Aiabt. Bouw en Woningtoezicht Geldersche crediet vereeniging, kan toor Baarn -27-10-1 32 Ged.Staten liO. J.J.M.Diderich, L.Bergstr.11soes Raad van State 4-11-32 deelt mede dat haar bestuur in uitzicht i esteld het gebruik van de dienstveitrekke an het postkantoor als verkeersbureau. 4-11-32 7-11-'32 8-11-'32 zenden om bericht een adres van J.A.Gaar- }andt e.s. inhoudende het verzoek om inge art. 22 der Lager Onderwijswet den bouwv een openbare school te Hees voor te sohri ven. stelt voor de bij besluit van 17 Januari 1928 vastgestelde regelen voor het bij bo «erken bezigen van z.g. spouwmuren te wij en en wel in dier voege dat in stede van een spouwwijdte van minstens 8 c.M. wordt bepaald een spouwwijdte van maximum 6)2 ci en minimum 6 c.M. deelt mede niet bereid te zijn tot betalt van 1/3 der geleden schade wegens door de emeente gederfde rente door verzilvering in 1932 van een per 1 Juli 193^ uitgelote obligatie. verzoekt zoodanige maatregelen te n.emen d- de begrooting voor 1933 uiterlijk op 5 cember 1932 in hun bezit is. 22-10-'32 7-11-'32 verzoekt verwijdering van een paar eiken- boomen, staande vóór zijn huis aan de Lan Bergstraat Ge Technisch Ambtenaar belast met de lei ding van Openbare berken adviseert bij chrijven dd. 9 Nov.1932,no.55^ het ver zoek niet in te willigen, doch eerst het advies van het Staatsboschbeheer af te «achten. geeft kennis dat voor 26 Hov. a.s. nadere memorien kunnen worden ingediend inzake weigering collecte "zonnestraal" in beroe' daartegen en dat stukken tot 28 llov.193? ter inzage liggen. \fschriften worden tegen betaling binnen den termijn verstrekt. u* (V a c jj> Dagteekening en volgnummer. I CSU?.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 644